KULTURA WSPÓLNA SPRAWA - II edycja konkursu małych grantów MDK-DŚT

Strona główna » O nas » Małe Granty MDK-DŚT

KULTURA WSPÓLNA SPRAWA - II edycja konkursu małych grantów MDK-DŚT

Jesteś z Łomży ? Masz pomysł na kulturalne wydarzenie - możesz zdobyć 2500 złotych na jego realizację - ogłaszamy II edycję konkursu „Kultura wspólna sprawa”. Celem konkursu jest promowanie oddolnych inicjatyw kulturalnych. Wśród zgłoszeń wyłonimy najciekawszą propozycję np. koncert, warsztaty, wystawę, spotkanie z pisarzem, przegląd filmowy… Dofinansujemy i zapewniamy pomoc merytoryczną, zaplecze techniczne i lokalowe. Na wioski czekamy do 25 października 2021 r.

R E G U L A M I N

uczestnictwa w  II edycji konkursu małych grantów MDK- DŚT  „Kultura - wspólna sprawa”


I. Organizator

Organizatorem konkursu „Kultura - wspólna sprawa” jest Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży, zwany dalej Organizatorem.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie grantowym „Kultura - wspólna sprawa” .
2. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszego wydarzenia kulturalnego, które zostanie zrealizowane na terenie Łomży w roku 2021.
3. Konkurs zakłada przyznanie jednorazowego grantu, a także wsparcie organizacyjne przez Organizatora przy jego realizacji.
4. Wydarzenie powinno mieć charakter kulturalny, artystyczny, kulturalno-społeczny lub kulturalno-edukacyjny (np. koncert, warsztaty, wystawa, spotkanie z pisarzem, przegląd filmowy).

III. Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić grupy nieformalne składające się z co najmniej trzech osób powyżej 15 roku życia w tym przynajmniej jednej pełnoletniej. Uczestnicy konkursu, dalej zwani Wnioskodawcami muszą być związani z Łomżą poprzez udokumentowane zamieszkanie, zatrudnienie, szkołę, prowadzenie działalności gospodarczej itp.
Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy MDK-DŚT.

IV. Nabór wniosków

1. Projekty można zgłaszać za pomocą formularza będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, przesyłając go na adres mailowy: sekretariat@mdk.lomza.pl w tytule wiadomości wpisując: „Kultura - wspólna sprawa” lub dostarczając go do  sekretariatu Miejskiego Domu Kultury - Domu środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska Polskiego 3.
2.  Wniosek należy złożyć w terminie: 
do 25. 10.2021
3. W trakcie naboru będą odbywały się dyżury, podczas których będzie można skonsultować się i wyjaśnić wątpliwości związane z wypełnianiem lub składaniem wniosków. W celu konsultacji można kontaktować się drogą mailową: w tytule wiadomości wpisując: „Kultura - wspólna sprawa - konsultacje”  lub telefonicznie (86) 2163226, lub osobiście w sekretariacie MDK- DŚT  od 8.00 do 15.00.

V. Zasady przyznawania grantów

1. Pula konkursowa wynosi 2 500 złotych brutto. Wnioskodawcy mogą wnosić o wsparcie swojego projektu w kwocie do 2500 złotych brutto na podstawie zgłoszonego do wniosku kosztorysu.                  
W przypadku kiedy wydatki w przedstawionym budżecie zostaną uznane za niekwalifikowalne (VII. Wydatki kwalifikowalne, str. 3) bądź nieadekwatne do realizacji projektu, przyznana kwota może zostać o nie pomniejszona. Pula grantu może być podzielona na kilka projektów.
2. W pierwszym etapie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej przez komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora, zwanej dalej Komisją, oceniającą projekty pod względem formalnym. Karta oceny formalnej znajduje się w załączniku nr 2. Wyniki oceny formalnej będą opublikowane na stronie www.mdk.lomza.pl do 4 dni po zakończeniu terminu składania wniosków, a autorzy projektów zostaną o nich poinformowani  drogą mailową.
3.  Drugi etap stanowić będą przesłuchania. Przedstawiciele zwycięzców wyłonionych w pierwszym etapie konkursu grantowego zostaną zaproszeni do siedziby organizatora w terminie nie późniejszym niż 4 dni po ogłoszeniu wyników pierwszego etapu. O terminie spotkań Wykonawcy zostaną powiadomieni mailowo. W przesłuchaniach wezmą udział co najmniej dwie osoby reprezentujące Wykonawcę, w tym przynajmniej jedna pełnoletnia oraz Komisja. 
Po spotkaniach Komisja podda poszczególne projekty ocenie merytorycznej na podstawie karty oceny merytorycznej znajdującej się w załączniku nr 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu ostatniego przesłuchania na stronie http://www.mdk.lomza.pl 
4. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

VI. Realizacja projektu

1. Zwycięskie projekty muszą zostać zrealizowane w roku 2021. Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży zapewnia pomoc merytoryczną, a także zaplecze techniczne i lokalowe podczas realizacji projektów.
3. Wyłonione projekty będą realizowane pod opieką Kierownika projektu - jednego z pracowników MDK-DŚT
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są na wyrażenie zgody na filmowanie 
i fotografowanie swoich wydarzeń. 
5. Z osobami odpowiedzialnymi za realizację zwycięskiego projektu Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży podpisze porozumienie o współpracy.

VII. Finanse projektu

1. Wszelkie wydatki związane z realizacją projektu będą realizowane przez Kierownika projektu wyznaczonego przez MDK-DŚT. 
2. Jako koszty kwalifikowalne rozumie się wydatki:
a. adekwatne do realizacji projektu, 
b. racjonalnie oszacowane,
c. poniesione w terminie trwania projektu,
d. odpowiednio udokumentowane (faktura, umowa o dzieło, umowa zlecenie)
e. zgodne z zatwierdzonym kosztorysem,
f. na zakupy rzeczowe (np. artykuły biurowe), jedynie gdy będą one wykorzystane i zużyte podczas realizacji projektu.
3. W ramach grantu nie można tworzyć wydarzeń o charakterze komercyjnym, nastawionych na generowanie przychodu na rzecz organizatorów wydarzenia lub innych podmiotów.
4. Jako koszty niekwalifikowalne rozumie się wszystkie koszty niezawierające się 
w punkcie nr 1.
5. Kosztem niekwalifikowanym jest także honorarium za koordynowanie projektu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian 
w regulaminie.

IX. Dane osobowe

Organizator, pozyskując dane osobowe uczestników konkursu zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 
z 2018., poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 s
2. W tym celu Organizator informuje uczestników Konkursu o zasadach przetwarzania ich danych osobowych dla potrzeb organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu (klauzula informacyjna znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym). Jednocześnie Organizator informuje, iż wymagana jest zgodna na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie, w przypadku braku zgody Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału 
w Konkursie.
3. Niezależnie od powyższego, Organizator zwraca się do uczestników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji wyników oraz informowania 
o przebiegu Konkursu
4. W przypadku gdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach związanych z promocją wyników oraz informowaniem o przebiegu konkursu, winien podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (wzór oświadczenia stanowi element formularza zgłoszeniowego).
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych w Łomży 
6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu,
b) wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c) doręczenia nagród i realizacji nagród,
d) publicznego poinformowania o wynikach Konkursu,
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział 
w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
8. Uczestnik Konkursu może wyrazić zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska 
i wizerunku

Załączniki

  1. Formularz zgłoszeniowy "Kultura Wspólna Sprawa" 2021
  2. Karta oceny formalnej
2021-10-11 12:47 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001