Poszukiwany Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez.

Strona główna » O nas » Ogłoszenia

Poszukiwany Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez.

DYREKTOR MDK-DŚT ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez.

OPIS STANOWISKA PRACY

A. DANE PODSTAWOWE

1.Nazwa stanowiska pracy:  Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez

2. Dział organizacyjny: Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez

a) samodzielne stanowisko: tak

b) podległość: dyrektor MDK - DŚT

 

B. WYMAGANIA

Osoba musi spełniać wymogi określone w art. 54 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Są to:
Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 

C. WYKSZTAŁCENIE

1. Kandydat na kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez powinien spełniać warunki:

wykształcenie wyższe
doświadczenie zawodowe : co najmniej 3. letni staż pracy (preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym)
doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
znajomość języka obcego
2. Wymagana znajomość przepisów z zakresu:

ochrony danych osobowych
organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej
organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych

 

D. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych
organizowanie pracy podległym pracownikom oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych im zadań
tworzenie planów merytorycznych i finansowych pracy Działu i sprawozdań z ich realizacji
tworzenie projektów nowych przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę MDK-DŚT
przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez
współpraca z osobami i podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną
realizacja zadań związanych z polityką ochrony danych osobowych
 

E. WYMAGANE DOKUMENTY

Curriculum Vitae (CV)
kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z prowadzonym naborem
 

F. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych, Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

lub drogą mailową na adres: sekretariat@mdk.lomza.pl

 

Termin składania ofert (data wpływu oferty do MDK - DŚT):

do 11 lutego  2022  do godz. 15.00


Kandydaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych, stanowiących drugi etap rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w procesie rekrutacji będą do odebrania w sekretariacie MDK-DŚT przez okres 14 dni. Po tym terminie zostaną zniszczone.

 

Informacje:

Elżbieta Bujnowska, specjalista do spraw osobowych, 86 216 32 26, 86 216 45 53.

2022-01-13 08:54 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001