Zaproszenie do udziału w XXII Konkursie Poetycki im. Jana Kulki

Strona główna » Teatr i słowo » Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Zaproszenie do udziału w XXII Konkursie Poetycki im. Jana Kulki

Zapraszamy do udziału w XXII Konkursie Poetyckim im. Jana Kulki. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie na e-mail Organizatora zestawu dwóch niepublikowanych drukiem oraz nienagradzanych w innych konkursach (w tym w konkursach internetowych) tekstów poetyckich w języku polskim. Zgłoszenia należy przesyłać do 2 kwietnia 2024 r.
Gala konkursu odbędzie się 20 kwietnia 2024r.

UWAGA: Zgłoszenia przesyłane drogą pocztową, nie będą brane pod uwagę!

 

REGULAMIN
XXII Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki
Łomża 2024 r.

 

1.     Organizatorem XXII Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki, zwanego dalej „Konkursem Poetyckim” jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, zwany dalej „Organizatorem”.
2.     Konkurs Poetycki ma charakter otwarty - mogą brać w nim udział wszyscy, niezależnie od wieku czy przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń.    
3.     Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie na e-mail Organizatora zestawu dwóch niepublikowanych drukiem oraz nienagradzanych w innych konkursach (w tym konkursach internetowych) tekstów poetyckich w języku polskim.
4.     Zgłoszenia należy przesyłać jedynie drogą elektroniczną na e-mail Organizatora: konkurs.poetycki@mdk.lomza.pl
5.     Uczestnik może przesłać tylko jeden zestaw dwóch wierszy.
6.     Przesłanie więcej niż jednego zestawu tekstów poetyckich przez jednego autora podpisującego się różnymi godłami dyskwalifikuje z udziału w Konkursie.
7. Tematyka prac konkursowych może być dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być jeden tekst dodatkowy do zestawu).
8. Prace konkursowe przesyłamy na e-mail Organizatora: konkurs.poetycki@mdk.lomza.pl
Zgłoszenie musi zawierać trzy dokumenty:  
I.    zestaw  wierszy podpisany tylko i wyłącznie godłem (plik tekstowy w wersji edytowalnej),
II.    plik tekstowy zawierający: godło, imię i nazwisko autora, wiek, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, krótką notę biograficzną (wersja edytowalna),
III.    podpisane oświadczenia (skan lub wyraźne i ostre zdjęcie) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych:
-    w przypadku osób nieletnich zgodę podpisuje opiekun prawny każdego uczestnika, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
-    w przypadku osób pełnoletnich zgodę na udział w konkursie podpisuje uczestnik, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
9.     Prace konkursowe należy przesłać do 2 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpłynięcia na adres e-mail  podany przez Organizatora do  godz. 24.00 ). W temacie wiadomości należy napisać: „Konkurs Poetycki im. Jana Kulki”. Jeśli chcą Państwo otrzymać potwierdzenie odbioru wiadomości, proszę podczas wysyłki w programie pocztowym zaznaczyć opcję dotyczącą potwierdzenia odbioru wiadomości.
10. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową nie będą brane pod uwagę.
11. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.
12. Prace konkursowe oceniać będą jurorzy powołani przez Organizatora. Ich decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
13. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi.
14. Nagroda główna wynosi 3000,00 złotych brutto (trzy tysiące złotych), II nagroda 1200,00 złotych brutto (tysiąc dwieście złotych), III nagroda 1000 brutto (tysiąc złotych).
15. Za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej jest przyznawana Nagroda Prezydenta Łomży w wysokości 1000 zł brutto (tysiąc złotych).
16. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali 20 kwietnia 2024 r.
17. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi (telefonicznie i e-mailem) tylko laureatów.
18. Wszyscy laureaci Konkursu Poetyckiego zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody podczas gali, chyba że Organizator postanowi inaczej. Nieodebrane w ten sposób nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.
19. Informacje szczegółowe dotyczące gali wręczenia nagród umieszczone będą na stronie Organizatora: www.mdk.lomza.pl
20. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
21. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury Konkursu Poetyckiego.
22. Przystąpienie do Konkursu Poetyckiego jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich do utworu i udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z utworów.
23. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w tomiku poetyckim (druk oraz tomik w formacie PDF, który będzie można pobrać ze strony Organizatora).
24. Informacje na temat Konkursu uzyskać można pod numerem telefonu: 86 216 32 26.

Sponsor Główny Konkursu:
Zakłady Spożywcze BONA

Załączniki

  1. Regulamin 2024 / Klauzula informacyjna / Druk oświadczenia
2024-01-24 10:52 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001