Sposób na życie

Strona główna » Plastyka » Konkursy » 2004

Sposób na życie

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, Komenda Miejska Policji w Łomży oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży zapraszają do udziału w konkursie pod tytułem "SPOSÓB NA ŻYCIE". Konkurs, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Łomży i powiatu łomżyńskiego, składa się z dwóch części; konkursu plastycznego i kwizu -zabawy.

CELE:
 uświadomienie dzieciom i młodzieży różnych zagrożeń i ich przyczyn oraz wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania się podczas ich występowania,
 uświadomienie groźby nałogów i poszukiwanie sposobów zapobiegania zjawiskom patologicznym we własnym środowisku
 kształcenie zasad bezpiecznego zachowania się w okresie letniego wypoczynku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

TEMATYKA KONKURSU:
1. Konkurs plastyczny - próba ukazania świata wolnego od podstępnych zagrożeń - nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, świata w którym młodzi ludzie chcieliby żyć, gdzie można twórczo, zdrowo i ciekawie spędzać wolny czas (hobby, sport i rekreacja, zabawy, kultura, twórczość itp.) Przedstawienie najbliższego środowiska i sposobu w jaki można je zmienić, by żyć bezpiecznie i móc realizować marzenia.
2. Kwiz - sprawdzian wiedzy dotyczącej sposobów unikania niebezpieczeństw oraz umiejętności zachowania się dzieci i młodzieży podczas zagrożeń w domu, szkole, na ulicy, w lesie i nad wodą.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
I etap - Konkurs plastyczny:
1. Technika: dowolna na płaszczyźnie (malarstwo, kolaż, techniki mieszane)
2. Format: A4, A3, A2, A1
3. Prace powinny być podpisane według wzoru: imię i nazwisko, klasa, nazwa i dokładny adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
4. Termin składania prac do 23 kwietnia 2004 roku, na adres Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych, 18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3, (tel. 216 32 26, 216 67 91)
5. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac i wyłoni laureatów, o czym organizatorzy powiadomią telefonicznie lub drogą pocztową.
II etap - kwiz.
Udział w II etapie mogą wziąć jedynie szkoły, których uczniowie zostali laureatami konkursu plastycznego. Wytypowane w ten sposób szkoły przygotują trzyosobowe drużyny (jedna szkoła - jedna drużyna) do sprawdzianu - zabawy z ogólnej wiedzy o bezpieczeństwie i zasadach prawidłowego zachowywania się w różnych sytuacjach (szkoły zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zagadnienia i informacje o terminie i przebiegu kwizu - zabawy).

ZASADY OCENIANIA:
W I etapie prace plastyczne będą oceniane pod względem zgodności z tematem, pomysłowości i walorów artystycznych z zachowaniem podziału na grupy wiekowe:
I grupa - klasy I-III Szk. Podst.
II grupa - klasy IV - VI Szk. Podst.
III grupa - Gimnazjum

Wybrane prace będą punktowane od 1-3 za każdą (jeżeli wśród wybranych prac będzie kilka z tej samej szkoły i kategorii, punkty za każdą pracę zostaną zsumowane na konto szkoły).

W II etapie przyznawane będą punkty od 1 - 3 za poprawne rozwiązanie zadań i właściwie udzielone odpowiedzi. Po podliczeniu i dodaniu punktów za dwa etapy przyznamy drużynom I, II i III miejsce.
Nagrody dla laureatów obu etapów zostaną wręczone zaraz po ogłoszeniu wyników.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela instruktor MDK - DŚT Anna Bureś; tel. 216 67 91

2010-10-01 13:32 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001