Regulamin zajęć w MDK-DŚT

Strona główna » O nas

Regulamin zajęć w MDK-DŚT

Opłata za udział w zajęciach prowadzonych w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży w okresie od 1.09.2016r. do 30.06.2017 r. wynosi :

1. Opłata podstawowa za udział jednego uczestnika w zajęciach:  30 zł. za jeden miesiąc

2. Opłata podst. za udział jednego uczestnika w próbach zespołów: 20 zł. miesięcznie

3. Dopłata za materiały plastyczne: 5 zł. miesięcznie

4. Opłata za zajęcia jednorazowe i konsultacje merytoryczne: 20 zł. za godzinę


REGULAMIN ZAJĘĆ MDK - DŚT w ŁomżyMiejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych (dalej: MDK - DŚT) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne, adresowane do mieszkańców Łomży i okolic. Zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu, wypełnienie „Karty uczestnictwa w zajęciach MDK - DŚT”,  terminowe wnoszenie opłat oraz przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz innych norm i zasad obowiązujących w MDK - DŚT.

2. Zajęcia prowadzone przez MDK - DŚT są odpłatne.

3. Dyrektor MDK - DŚT poprzez zarządzenie określa:
- wysokość opłaty podstawowej za 1 miesiąc zajęć,
- wysokość opłaty podstawowej za próby zespołów w „muzycznej piwnicy”,
- wysokość dopłat za materiały plastyczne,
- wysokość opłat za zajęcia jednorazowe i konsultacje merytoryczne.

4. Od kwot podstawowych mogą być naliczane ulgi, które dotyczą członków rodzin z Kartą Dużej Rodziny, posiadaczy łomżyńskiej Karty Seniora, posiadaczy karty emeryta lub karty rencisty, osób uczestniczących w kilku formach zajęć organizowanych przez MDK - DŚT oraz osób opłacających z góry jeden lub dwa semestry zajęć.

5. Ulgi w opłatach za uczestnictwo w zajęciach ustalone są następująco:
- „Karta Dużej Rodziny”: 1 członek rodziny - ulga w wysokości 1/3 opłaty, dwóch i więcej członków rodziny- ulga 50% dla każdego uczestnika zajęć. Więcej niż jedna forma zajęć - 1 członek rodziny - 50% za każde zajęcia, dwóch i więcej - 1/3 opłaty za każde zajęcia od każdego członka rodziny.
-  „Karta Seniora”, „karta emeryta lub rencisty”: ulga w wysokości 1/3 opłaty podstawowej,
- „płatności za semestr”: 2 semestry - 10% zniżki, 1 semestr - 5% zniżki

6. Ulgi kart „Dużej Rodziny”, „Seniora”, „emeryta” lub „rencisty” nie mogą być sumowane.

7. Opłata podstawowa nie obejmuje kosztów dodatkowych takich jak: koszty wyjazdów na spektakle, wystawy, koncerty itp., koszty udziału w odpłatnych warsztatach, koszty biletów wstępu i biletów komunikacyjnych, koszty ubezpieczeń itp.

8. Na zajęcia można się zapisywać w trakcie całego sezonu, w miarę wolnych miejsc.

9. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do wypełnienia „Karty uczestnictwa w zajęciach MDK - DŚT”. W przypadku uczestników małoletnich Kartę wypełniają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

10. Odpłatność za zajęcia, zgodną z zarządzeniem (cennikiem) i z uwzględnieniem przysługujących ulg, można uregulować:
-  jednorazowo za cały cykl zajęć, za semestr lub w ratach kilkumiesięcznych,
-  co miesiąc z góry, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca
-  jednorazowo za pojedyncze zajęcia lub konsultacje wg cennika.

11. Płatności za udział w zajęciach dokonać można:
-  w kasie siedziby głównej MDK - DŚT przy ul. Wojska Polskiego 3
-  przelewem na konto MDK - DŚT: 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001, podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę i termin zajęć (np. Jan Kowal, Studio Piosenki „X”,  grudzień lub luty-czerwiec);
-  bezpośrednio u instruktora prowadzącego zajęcia.

12. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach.

13. Uczestnik zajęć, w uzasadnionym przypadku, może zwrócić się z prośbą do Dyrektora MDK - DŚT o zmniejszenie bądź całkowite zwolnienie z opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazać do sekretariatu MDK - DŚT (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty).

14. Instruktor prowadzący zajęcia może, w uzasadnionym przypadku, zwrócić się na piśmie do Dyrektora o zmniejszenie odpłatności dla części lub całej grupy uczestników zajęć na określony okres.

15. W imieniu uczestników małoletnich sprawy odpłatności za zajęcia, a także inne sprawy organizacyjne załatwiają rodzice lub prawni opiekunowie, którzy także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci w czasie zajęć artystycznych w MDK - DŚT.

Załączniki

  1. Karta uczestnictwa
2015-10-08 13:47 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001