O nas

Strona główna » O nas
o nas

O nas

Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży jest instytucją upowszechniania kultury. Podstawowe formy działalności to przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej (zespoły, pracownie i zajęcia indywidualne), promocja lokalnej twórczości profesjonalnej i amatorskiej oraz prezentacja wartościowej sztuki z kraju i zagranicy.

W MDK-DŚT działają:

 • Studio Piosenki PopArt,
 • Studio Wokalne eMDeK,
 • Chór Amici,
 • Pracownia Plastyczna,
 • Rockowa Piwnica,
 • Galeria Bonar,
 • Galeria Pod Arkadami,
 • Klub muzyczny Pop Art,
 • Klub Fotografików Łomżyńskich,
 • Teatr Aktywny


Oferta kulturalna M D K - D Ś T, z zakresu edukacji i promocji, skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Z myślą o młodym twórcy i odbiorcy organizowane są corocznie konkursy, przeglądy i prezentacje. Są to m.in. Konfrontacje Teatrów Szkół Średnich, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego WIRUJĄCA STREFA, przeglądy zespołów młodzieżowych, letnie i zimowe warsztaty artystyczne, konkursy recytatorskie i plastyczne. Zespoły i pracownie MDK-DŚT corocznie pokazują swoje dokonania na specjalnych koncertach premierowych oraz w galeriach: Bonar i Pod Arkadami.

Sztandarową formą upowszechniania kultury i sztuki przez MDK-DŚT jest cykl imprez pod wspólnym mianem Łomżyńska Jesień Kulturalna. W ciągu dwóch miesięcy prezentowane są atrakcyjne, stojące na wysokim poziomie propozycje kulturalne; koncerty, spektakle, wystawy itp.

Osobną działalność stanowi współpraca z łomżyńskimi artystami oraz promocja ich twórczości poprzez wystawy (m. In. Koloryt lokalny, Wspólna fotografia), koncerty, spotkania autorskie i wieczory jubileuszowe.

Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych jest wydawcą licznych publikacji łomżyńskich literatów.

PRACOWNICY MDK-DŚT

 • Krzysztof Zemło – Dyrektor – mdk.dyrektor@wp.pl
  Bujnowska Elżbieta – Specjalista ds. osobowych - sekretariat@mdk.lomza.pl
  Bureś Anna – Instruktor ds. plastyki
  Chaberek Jerzy –Operator urządzeń oświetleniowych
  Gierwat Elżbieta – Główna księgowa - ksiegowosc@mdk.lomza.pl
  Karwowski Bernard – Instruktor ds. muzyki
  Karwowski Przemysław – Specjalista ds. wystawiennictwa - galeria@mdk.lomza.pl
  Klama Joanna – Instruktor ds. teatru
  Majewski Andrzej – Kierowca
  Łukasz Majewski– Operator urządzeń audiowizualnych
  Musiak Elżbieta – Robotnik gospodarczy
  Rudzka Urszula - Dozorca
  Serafiński Henryk – Robotnik gospodarczy
  Sinoff Magdalena – Instruktor ds. muzyk
 • Paulina Waszelewska - Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez
  Zuzga Anna – Specjalista ds. promocji i dokumentacji - promocja@mdk.lomza.pl
  Żukowski Jacek – Kierownik administracyjno-gospodarczy

2008-05-13 12:42 Opublikował: Admin

Nabór na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez

Ogłaszamy na nabór na stanowisko Kierownika Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez.

Na zgłoszenia czekamy do

17 stycznia  2020 do godz. 15.00.

Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Miejski Dom Kultury - Dom Środowisk Twórczych
ul. Wojska Polskiego 3
18-400 Łomża

lub drogą mailową na adres: sekretariat@mdk.lomza.pl

Dodatkowe informacje:
Elżbieta Bujnowska - specjalista do spraw osobowych
tel. 86 2163226, 862164553

Szczegółowy opis stanowiska pracy w załączniku.

Załączniki

 1. Opis stanowiska pracy
2019-12-11 10:01 Opublikował: Admin

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”, oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000 ) informujemy, że:


1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża Kontakt:  86 216 32 26 , sekretariat@mdk.lomza.pl
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie poprzez email iod@mdk.lomza.pl, w sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MDK-DŚT w Łomży, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień.
3.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a.    Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO) w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Placówki określonych w przepisach prawa. Podanie danych osobowych w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co oznacza, że są Państwo obowiązani do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań statutowych Placówki.
b.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. umowy zawierane z dostawcami, kontrahentami, najemcami, osobami współpracującymi z MDK-DŚT W Łomży na podstawie umowy cywilnoprawnej)
c.    art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w tym: promowania działalności Placówki oraz osiągnięć i umiejętności uczestników na przykład poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków uczestników utrwalonych przy użyciu urządzeń rejestrujących, zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację zadań oświatowych Placówki.
d.    art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz mienia placówki.
e.    art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – t.j. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.
4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową przetwarzanie danych.
5.    Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres realizacji obowiązków Placówki wobec uczestników oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji powstającej w Placówce, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast w odniesieniu do danych dotyczących wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres 6 tygodni od dnia nagrania.
6.    Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.
7.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
a.    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania/poprawienia
b.    prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
c.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO
d.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO
e.    prawo do przenoszenia powierzonych danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO
f.    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,

Zgodnie z obowiązującym prawem Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych  w Łomży, nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów podczas imprez, uroczystości, na wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).
Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Załączniki

 1. Klauzula informacyjna RODO
2018-06-15 09:30 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001