O nas

Strona główna » O nas
o nas

O nas

Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży jest instytucją upowszechniania kultury. Podstawowe formy działalności to przede wszystkim praca z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji kulturalnej (zespoły, pracownie i zajęcia indywidualne), promocja lokalnej twórczości profesjonalnej i amatorskiej oraz prezentacja wartościowej sztuki z kraju i zagranicy.

W MDK-DŚT działają:

 • Studio Piosenki PopArt,
 • Studio Wokalne eMDeK,
 • Chór Amici,
 • Pracownia Plastyczna,
 • Rockowa Piwnica,
 • Galeria Bonar,
 • Galeria Pod Arkadami,
 • Klub muzyczny Pop Art,
 • Klub Fotografików Łomżyńskich,
 • Teatr Aktywny


Oferta kulturalna M D K - D Ś T, z zakresu edukacji i promocji, skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży. Z myślą o młodym twórcy i odbiorcy organizowane są corocznie konkursy, przeglądy i prezentacje. Są to m.in. Konfrontacje Teatrów Szkół Średnich, Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego WIRUJĄCA STREFA, przeglądy zespołów młodzieżowych, letnie i zimowe warsztaty artystyczne, konkursy recytatorskie i plastyczne. Zespoły i pracownie MDK-DŚT corocznie pokazują swoje dokonania na specjalnych koncertach premierowych oraz w galeriach: Bonar i Pod Arkadami.

Sztandarową formą upowszechniania kultury i sztuki przez MDK-DŚT jest cykl imprez pod wspólnym mianem Łomżyńska Jesień Kulturalna. W ciągu dwóch miesięcy prezentowane są atrakcyjne, stojące na wysokim poziomie propozycje kulturalne; koncerty, spektakle, wystawy itp.

Osobną działalność stanowi współpraca z łomżyńskimi artystami oraz promocja ich twórczości poprzez wystawy (m. In. Koloryt lokalny, Wspólna fotografia), koncerty, spotkania autorskie i wieczory jubileuszowe.

Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych jest wydawcą licznych publikacji łomżyńskich literatów.

PRACOWNICY MDK-DŚT

 • Krzysztof Zemło – Dyrektor – mdk.dyrektor@wp.pl
  Bujnowska Elżbieta – Specjalista ds. osobowych - sekretariat@mdk.lomza.pl
  Bureś Anna – Instruktor ds. plastyki
  Chaberek Jerzy –Operator urządzeń oświetleniowych
  Gierwat Elżbieta – Główna księgowa - ksiegowosc@mdk.lomza.pl
  Karwowski Bernard – Instruktor ds. muzyki
  Karwowski Przemysław – Specjalista ds. wystawiennictwa - galeria@mdk.lomza.pl
  Klama Joanna – Instruktor ds. teatru
  Majewski Andrzej – Kierowca
  Łukasz Majewski– Operator urządzeń audiowizualnych
  Musiak Elżbieta – Robotnik gospodarczy
  Rudzka Urszula - Dozorca
  Serafiński Henryk – Robotnik gospodarczy
  Sinoff Magdalena – Instruktor ds. muzyk
 • Paulina Waszelewska - Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez
  Zuzga Anna – Specjalista ds. promocji i dokumentacji - promocja@mdk.lomza.pl
  Żukowski Jacek – Kierownik administracyjno-gospodarczy

2008-05-13 12:42 Opublikował: Admin

RODO w MDK-DŚT

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Dom Kultury –Dom Środowisk Twórczych w Łomży

Z dniem  25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1). W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszej jednostce.

Z poważaniem
Dyrektor MDK-DŚT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża Kontakt: (86) 86 216 32 26 , sekretariat@mdk.lomza.pl
2.    Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, można  kierować do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: iod@ mdk.lomza.pl
3.    Administrator danych osobowych – Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a)    realizacji zawartych umów;
b)    prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
c)    w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii: współpracujące w ramach realizacji zadań statutowych instytucji kultury, obsługujące portale internetowe, sprzęt monitoringu, serwisu technicznego IT, hostingowe.
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a.    dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania (sprostowania) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
b.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
c.    przenoszenia powierzonych danych,
d.    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
e.    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
9.    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
10.    Miejski Domu Kultury-Domu Środowisk Twórczych w Łomży  nie będzie profilował zbieranych danych osobowych.

2018-06-15 09:30 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001

BIP