XVI Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

Strona główna » Teatr i słowo » Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

XVI Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

  • XVI Konkurs Poetycki im. Jana KulkiS P O N S O R
R E G U L A M I N

1. Organizatorem XVI Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki, zwanego dalej „Konkursem Poetyckim” jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs Poetycki ma charakter otwarty - mogą brać w nim udział wszyscy, niezależnie od wieku czy przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń.

3. Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim jest nadesłanie na adres Organizatora zestawu dwóch niepublikowanych drukiem oraz nie nagradzanych w innych konkursach ( w tym konkursach internetowych) tekstów poetyckich w języku polskim.

4. Uczestnik Konkursu Poetyckiego może przesłać tylko jeden zestaw 2 (dwóch) wierszy.

5. Przesłanie więcej niż jednego zestawu tekstów poetyckich przez jednego autora podpisującego się różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w Konkursie.

6. Tematyka prac konkursowych może być dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być 1 tekst dodatkowy do zestawu).

7. Prace konkursowe, w trzech egzemplarzach, muszą być oznaczone godłem (słownym), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, nota biograficzna).

8. Prace konkursowe powinny być przesłane na papierze formatu A4, w postaci niepodpisanych maszynopisów lub wydruków komputerowych. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.

9. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 23 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
MIEJSKI DOM KULTURY - DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża
z dopiskiem „Konkurs Poetycki im. Jana Kulki”

10. Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

11. Organizator nie zwraca przesłanych prac konkursowych.

12. Prace konkursowe oceniać będą jurorzy powołani przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi.

14. Nagroda Główna wynosi 2.000,00 złotych brutto (dwa tysiące złotych).

15. Za najlepszy wiersz o tematyce łomżyńskiej jest przyznawana Nagroda Prezydenta Łomży w wysokości 1.000 zł brutto (tysiąc złotych).

16. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali w dniu 12 maja 2018 r.

17. O wynikach Konkursu Poetyckiego Organizator powiadomi tylko laureatów Konkursu.

18. Wszyscy laureaci Konkursu Poetyckiego zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody podczas gali. Nieodebrane w ten sposób nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

19. Informacje szczegółowe dotyczące gali wręczenia nagród umieszczone będą na stronie www.mdk.lomza.pl

20. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

21. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego regulaminu ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z Jury Konkursu Poetyckiego.

22. Przystąpienie do Konkursu Poetyckiego jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorstwo pracy konkursowej nie ulega wątpliwości.Ochrona danych osobowych
1) Dane osobowe uczestników Konkursu Poetyckiego mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora na potrzeby Konkursu Poetyckiego oraz do prowadzenia działań promocyjno-reklamowych.
2) Udział w Konkursie Poetyckim jest równoznaczny ze zgodą na publiczne wykorzystanie prac konkursowych oraz z nieodpłatnym przekazaniem na Organizatora praw autorskich do tych prac na wszystkich polach eksploatacji na czas nieograniczony.
3) Podczas uroczystości wręczenia nagród zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna i filmowa utrwalająca wizerunki uczestników ww. gali. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego jej wykorzystywania, utrwalania i powielania, wykorzystywania w celach promocyjnych i reklamowych, zamieszczania w prasie, mediach, Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, podając dane autora, bez ograniczeń czasowych i ilościowych.
4) Udział w Konkursie Poetyckim stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Konkursu Poetyckiego i tym samym wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utworów oraz wizerunku uczestnika w ww. zakresie.


Informacje na temat Konkursu Poetyckiego uzyskać można pod numerem telefonu: 86 216 32 26.

2018-01-09 13:42 Opublikował: Admin

MDK-DŚT

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA ŁOMŻA
18-400 Łomża ul. Wojska Polskiego 3,
tel./fax: 86/216 32 26, 216 45 53, e-mail:sekretariat@mdk.lomza.pl,

NIP:718-00-07-644 NR KONTA 73 1560 0013 2818 0753 7000 0001

BIP